Sanom Chumsaiyat View my profile

  ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  2  อุปกรณ์ที่ใช้การประดิษฐ์ของเล่น

 

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เนื้อหา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น 

 

 

 

 

จุดประสงค์

                        1.    เลือกและอธิบายอุปกรณ์ที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้

                        2.    ใช้อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของเล่นอย่างปลอดภัยและดูแลรักษาได้

 

 

 


เนื้อหา

                        ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เราจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆในการประดิษฐ์ให้พร้อมเพรียง  ทั้งนี้เพื่อสะดวกรวดเร็วในการสร้างชิ้นงาน

                        อุปกรณ์และเครื่องมือในการประดิษฐ์ของเล่น

                        1.    เครื่องมือที่ใช้ตัด  เช่น  กรรไกร  มีดคัดเตอร์  คีม  มีด

                        2.    เครื่องมือที่ใช้เจาะ  เช่น  เหล็กแหลม  ค้อนและตะปู  ไขควง  สว่าน

                        3.    เครื่องมือที่ใช้ตกแต่ง  เช่น  พู่กัน  สี  แลคเกอร์  กระดาษทราย  แปรงทาสี  กาวไม้บรรทัด

                        เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว  เครื่องมือทุกชิ้นต้องเก็บทำความสะอาด  ทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะ  แล้วเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย

 

ภาคปฏิบัติ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น

 

1.                    ศึกษากิจกรรมที่  2  แล้วร่วมกันอภิปราย

                                - วางแผนการปฏิบัติงาน

                                - ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน

                        2.    ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่  2  ใช้เวลา  30  นาที

                        3.    สถานที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                        4.    ร่วมกันอภิปรายผลการทำใบงานที่  2  ลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

                        5.    รายงานการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน

 


บัตรงานที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (งานประดิษฐ์)

เรื่อง  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น

 

 

จุดประสงค์

                        1.    ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำใบงานที่  2 ได้

                        2.    รายงานการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

                        1.    ใบงานที่  2

                        2.    ดินสอ

 

ขั้นตอนการทำกิจกรรมตามใบงาน

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการการประดิษฐ์ของเล่น

 

 

 

ใบงานที่  2

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่น

 

กลุ่ม............        ชื่อสมาชิก

                        1.    .............................................................................

                        2.    .............................................................................

                        3.    .............................................................................

ชั้น .............       โรงเรียน ..................................................................... วันที่ ........................................

 

คำชี้แจง         ให้นักเรียนสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง  พร้อมกับบอกว่า วัสดุอุปกรณ์นั้นสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้าง  แล้วให้แต่ละกลุ่มรายงาน หน้าชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile

#19 By (182.93.206.118|182.93.206.118) on 2014-07-29 13:29

questionbig smile

#18 By (223.207.80.36|223.207.80.36) on 2014-06-23 20:50

#17 By นีด (103.7.57.18|101.51.171.220) on 2012-08-28 12:45

question embarrassed wink big smile big smile

#16 By dw];vf[;[g (110.49.241.83) on 2011-10-13 10:44

#15 By pearw (182.93.220.46) on 2010-11-23 13:27

555+

#14 By tury@hotmail.com (125.25.125.203) on 2010-11-20 12:23

คีั้ร่านาวconfused smile angry smile tongue tongue

#13 By (182.93.210.51) on 2010-09-20 13:35

jki,l;fhmktrumkgnrjtnyjbndsrh4bhsbr45hubwgr3vg4

#12 By blok852@kli.com (61.19.68.50) on 2010-08-20 08:59

tongue embarrassed

#11 By ซฯษ? (27.55.159.7) on 2010-08-18 20:17

เด็กกาญconfused smile

#10 By (27.55.159.7) on 2010-08-18 20:16

#9 By (125.26.2.228) on 2010-08-05 13:29

#8 By (125.26.2.228) on 2010-08-05 13:28

cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue open-mounthed smile

#7 By (110.49.193.10) on 2010-07-17 10:42

#6 By (125.26.180.243) on 2010-06-28 13:00

#5 By (118.172.105.45) on 2010-06-16 11:04

555+

#4 By 555+ (118.172.105.45) on 2010-06-16 11:04

สวัสดีครับbig smile

#3 By (61.7.219.156) on 2010-05-25 09:40

55555+
สวัสดี

ดีนะ
สู้สู้นะopen-mounthed smile
big smile

#2 By (110.49.140.19) on 2010-02-21 19:13

#1 By (222.123.209.140) on 2009-09-17 17:26