Sanom Chumsaiyat View my profile

 

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  3  การประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวด

 

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

เนื้อหา

การประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวด

 

 

 

 

จุดประสงค์

                        1.    บรรยายขั้นตอนการประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวดได้

                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวดได้

                        3.    บอกประโยชน์ของการประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวดได้

 


เนื้อหา

                        ลูกซัดเป็นของเล่นชนิดหนึ่ง  เขย่าแล้วทำให้เกิดเสียง  เหมาะสำหรับให้เด็กเล็ก  ๆได้เล่น  การทำลูกซัดใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น   กรวด  ทราย  เมล็ดพืช  เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายจากท้องถิ่น  ซึ่งกรวดก็คือหินก้อนเล็ก ๆ มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดทราย  มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ  จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการประดิษฐ์ลูกซัด เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของวัสดุธรรมชาติ  โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

ภาคปฏิบัติ

การทำลูกซัดจาก้อนกรวด

วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ถ้วยไอศกรีม  แก้วน้ำพลาสติก  ขวดน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่ม  จำนวน  2  ใบ

                        2.    ก้อนกรวด

                        3.    แผ่นกาว

                        4.    แถบกระดาษสี

                        5.    ปากกา

 

ขั้นตอนการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ลูกซัดจากก้อนกรวด

 

 

 

1.                    ใส่ก้อนกรวดลงในถ้วยไอศกรีมใบหนึ่ง

 

 

 

2.                    ติดกาวให้ถ้วยไอศกรีมทั้งสองถ้วยติดกัน

 

 

 

 

3.            ตกแต่งถ้วยทั้งสองใบด้วยแถบกระดาษสีและใช้ปากกาวาดให้สวยงาม 

 

 

 

 

 


 

 

 

ประโยชน์

                        1.    ใช้ถือและเขย่าไปมาให้เกิดเสียงไพเราะ  ประกอบจังหวะ

                        2.    รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                        3.    เครื่องเคาะจังหวะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#4 By นีตนนะนว (1.1.226.163|1.1.226.163) on 2014-04-25 10:47

big smile ขอบคุณนะคะ สำหรับการประดิษฐ์ของชิ้นนี้
เพราะจะทำให้คนอื่นๆเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆได้มากเลยค่ะ (สำหรับหนู)surprised smile

#3 By พรรณ๊ ลีราช (119.42.88.102) on 2010-11-18 11:43

ดีมากค่ะ กำลังต้องการไปสอนเด็กปฐมวัยประดิษฐ์พอดีขอบคุณมากค่ะ

#2 By เพ็ญจันทร์ ปัญญาวจี (117.47.11.173) on 2010-08-01 05:47

น่าสนใจมากมาย

#1 By นีน่า (115.67.219.116) on 2010-01-23 20:45