Sanom Chumsaiyat View my profile

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  4  ปั้นแมลงเต่าทองจกดินเหนียว

 

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เนื้อหา

ปั้นแมลงเต่าทองจากดินเหนียว

 

 

จุดประสงค์

                        1.    นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการปั้นแมลงเต่าทองจากดินเหนียวได้

                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาปั้นเป็นของเล่นได้

                        3.    บอกประโยชน์ของการปั้นแมลงเต่าทองจากดินเหนียวได้


เนื้อหา

                        แมลงเต่าทอง  หมายถึง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  มีขา  6  ขา  แมลงเต่าทองจากดินเหนียวเป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ๆ การปั้นแมลงเต่าทอง  ใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น ดินน้ำมัน  แป้งกระดาษ  และดินเหนียว  เป็นต้น  วัสดุที่นำมาปั้นและหาง่ายในท้องถิ่น คือ ดินเหนียว  เป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว  เพราะดินเหนียวเป็นดินเนื้อละเอียด  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ทึบน้ำ  เหนียว  เมื่อให้น้ำในปริมาตรที่เหมาะสมจะสามารถนำมาปั้นรูปทรงต่าง    ได้  แหล่งที่พบดินเหนียวคือ  ท้องนา

 

 

 

ภาคปฏิบัติ

ปั้นแมลงเต่าทองจากดินเหนียว

วัสดุอุปกรณ์

                        1.