Sanom Chumsaiyat View my profile

 

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  5  การสร้างบ้านจากดินเหนียว

 

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เนื้อหา

การสร้างบ้านจากดินเหนียว 

 

 

จุดประสงค์

                        1.    นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสร้างบ้านจากดินเหนียวได้

                        2.    นักเรียนสามารถเลือกวัสดุในท้องถิ่นมาปั้นเป็นของเล่นได้

                        3.    นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการสร้างบ้านจากดินเหนียวได้


เนื้อหา

                        บ้าน  คือ  ที่อยู่อาศัยของมนุษย์  การสร้างบ้านเพื่อนำมาเป็นของเล่น  สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  กล่องกระดาษ  กระดาษแข็ง  ไม้  ดินน้ำมัน  และดินเหนียว  เป็นต้น  วัสดุที่นำมาสร้างบ้านที่หาง่าย  คือ ดินเหนียว  ซึ่งหาได้จากท้องนาในท้องถิ่นของนักเรียนเอง  เนื้องจากดินเหนียวเป็นดินเนื้อละเอียด  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ทึบน้ำ  เหนียว  เมื่อให้น้ำในปริมาตรที่เหมาะสมจะสามารถนำมาปั้นรูปทรงต่าง    ได้  ดินเหนียวสีเขียวทาแก้โรคผิวหนังได้เพราะอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก  ซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผล

วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ดินเหนียว

                        2.    ไม้ปลายแหลม

                        3.    สีน้ำ

                        4.    พู่กัน

 

ขั้นตอนการประดิษฐ์

การสร้างบ้านจากดินเหนียว

 

 

1.            นวดดินเหนียว 

 

 

 

 

2.            ปั้นดินเหนียวเป็นรูปบ้าน 

 

 

 

3.            ทำรูปหน้าต่าง  ประตู   หลังคาและส่วนอื่น    ของบ้าน