Sanom Chumsaiyat View my profile

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  7  การสานตะกร้อจากใบมะพร้าว

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เนื้อหา

การสานตะกร้อจากใบมะพร้าว

 

จุดประสงค์

                        1.    อภิปรายขั้นตอนการสานตะกร้อจากใบมะพร้าวได้

                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาสานเป็นของเล่นได้

                        3.    บอกประโยชน์การสานตะกร้อจากใบมะพร้าวได้

 

เนื้อหา

                        ตะกร้อ  เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง  การสานตะกร้อเป็นการสานเพื่อนำมาเป็นของเล่นการสานใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น ใบตาล ใบลาน และใบมะพร้าว เป็นต้น วัสดุที่นำมาสานกันมากหาง่าย  คือ  ใบมะพร้าว  ซึ่งหาได้จากต้นมะพร้าวที่มีขึ้นในท้องถิ่น  ต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ยืนต้นผลและยอดอ่อนใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาหารคาว หวาน  ลำต้นนำมาเลื่อยทำเป็นที่อยู่อาศัยใบให้ร่มเงา  นำมามุงเป็นหลังคาแทนวัสดุอื่น  และนำมาใช้เป็นวัสดุงานสานต่าง ๆ ได้

ภาคปฏิบัติ

การสานตะกร้อจากใบมะพร้าว

วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ใบมะพร้าว

                        2.    กรรไกร

 

ขั้นตอนการประดิษฐ์

การสานตะกร้อจากใบมะพร้าว

 

 

1.                    นำใบมะพร้าวสดมาฉีกเป็นเส้นยาว  50  เซนติเมตร  กว้าง  2  เซนติเมตร จำนวน  4  เส้น

 

 

 

 

2.                    นำใบมะพร้าวมาวางทับกันพับปลายเส้นด้านซ้ายพับขึ้นบนแล้วพับปลาย  อีกข้างพับขึ้นบนทับเส้นด้านซ้าย