Sanom Chumsaiyat View my profile

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  9  การประดิษฐ์ตุ๊กตาเพื่อนน้องจากนุ่น

 

  สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

เนื้อหา

การประดิษฐ์ตุ๊กตาเพื่อนน้องจากนุ่น 

 

 

 

จุดประสงค์

                        1.    อธิบายขั้นตอนการทำตุ๊กตาจากนุ่นได้

                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาทำตุ๊กตาเป็นของเล่นได้

                        3.    บอกประโยชน์การทำตุ๊กตาจากนุ่นได้


เนื้อหา

                        ตุ๊กตา  คือ  ของเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง  การทำตุ๊กตาเพื่อนำมาเป็นของเล่น  สามารถ

ใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  กระดาษ  ไม้  ดินเหนียว  และนุ่น  เป็นต้น  ซึ่งวัสดุที่นำมานำเพราะ

สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น คือ นุ่น  นุ่นเป็นต้นไม้ขนาดกลาง  ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว  มีหนาม

สั้น    ที่โคนต้น  กิ่งทอดขนานกับพื้น  ทิ้งใบในฤดูแล้ง  ดอกสีขาวนวล  ผลรูปทรงกระสวย

ใช้ปุยในผลอย่างเดียวกับง้าวและงิ้ว

ภาคปฏิบัติ

การประดิษฐ์ตุ๊กตาเพื่อนน้องจากนุ่น 

วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ผ้ายืดสีครีม หรือผ้าเนื้อนุ่ม  ขนาด  5 X 5  จำนวน  2  ชิ้น

                        2.    ผ้ายืดสีครีม  ขนาด  6 X 6  จำนวน  2  ชิ้น

              3.    เศษผ้าลายดอกจุ๋มจิ๋ม  ขนาด  5 X 15  จำนวน  1  ชิ้น

                        4.    ไหมพรม  หรือไหมพรมเส้นเล็ก  1  กลุ่ม

                        5.    นุ่น

                        6.    กาวลาเทกซ์

                        7.    สีเมจิก  หรือปากกาเคมี  สีแดง  สีดำ

                        8.    เข็ม  ด้าย

                        9.    สมุดปกแข็ง

 

ขั้นตอนการประดิษฐ์

การประดิษฐ์ตุ๊กตาเพื่อนน้องจากนุ่น

 

 

 

 

 

ตอนที่  1

                        1.    ตัดผ้ายืดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  5  จำนวน  2  ชิ้น  เย็บประกบกันโดย

                                เปิดช่องไว้ยัดนุ่นตามแบบ  พลิกกลับตะเข็บใส่นุ่นให้เต็มแล้วเย็บปิด