Sanom Chumsaiyat View my profile

 

ชุดการสอน

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชุดที่  1  เริ่มต้นการประดิษฐ์

 

 

 

 

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เนื้อหา

เริ่มต้นการประดิษฐ์

 

 

 

 

จุดประสงค์

                  1.   อธิบายถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง

                  2.   อธิบายหลักการประดิษฐ์อย่างเป็นขั้นตอนได้

                  3.   เลือกและอธิบายประเภทของวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้

 


เนื้อหา

การนำเอาวัสดุหรือเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น เศษไม้  เศษกระป๋อง  พลาสติก  ขวดน้ำมาประกอบเป็นของเล่น เราเรียกว่า  งานประดิษฐ์  การประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย  ทั้งต่อตัวเอง  ผู้ปกครอง  และสภาพแวดล้อมด้วย

 

 

ภาคปฏิบัติ

เริ่มต้นการประดิษฐ์

 

1.ศึกษากิจกรรมที่  1  แล้วร่วมกันอภิปราย

      - วางแผนการปฏิบัติงาน

      - ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน

2.   ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่  1  ใช้เวลา  30  นาที

3.   สถานที่ฝึกปฏิบัติโดยใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

4.   ร่วมกันอภิปรายผลการทำใบงานที่  1  ลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

5.   รายงานการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน

 

บัตรงานที่  1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

เรื่อง  เริ่มต้นการประดิษฐ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์

                  1.   ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำใบงานที่  1  ได้

                  2.   รายงานการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียนได้

 

วัตถุประสงค์

                  1.   ใบงานที่  1

                  2.   ดินสอ

 

ขั้นตอนการทำกิจกรรมตามใบงาน

 

เริ่มต้นการประดิษฐ์

 

 

 

 

 

ใบงานที่  1

เริ่มต้นการประดิษฐ์

 

กลุ่ม............     ชื่อสมาชิก

                  1.   .............................................................................

                  2.   .............................................................................

                  3.   .............................................................................

ชั้น .............     โรงเรียน .................................................. วันที่ ........................................

 

คำชี้แจง     ให้นักเรียนจำแนกประเภทของวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์ของเล่นลงในแบบบันทึก